Gradbene konstrukcije

Statični
izračuni

  • Statični izračuni vseh vrst objektov (armiranobetonske konstrukcije ter jeklene konstrukcije vseh vrst stavb in inženirskih objektov kot so mostovi, tehnološke naprave, različni stolpi, silosi in rezervoarji
  • Statična presoja obstoječih objektov (ko nosilno konstrukcijo dodatno obremenimo)
  • Statična sanacija (presoja ali je ob sanaciji potrebnonosilne elemente zamenjati ali dodatno ojačati)
  • Dimenzioniranje konstrukcije glede na zahteve objekta, namena in lokacijo postavitve

Stabilnost in nosilnost stavbe sta bistvenega pomena za zagotovitev varne uporabe objekta, zato se pri statičnih izračunih upošteva vse predpisane standarde (EC, DIN; glede na to v katero področje sodi konstrukcija)ter varnostne faktorje, upoštevajo se potres in obtežbe snega ter določi se stalne in koristne obtežbe na nosilno konstrukcijo.

Za izdelavo statičnih izračunov uporabljamo napredne računalniške programe, ki omogočajo izdelavo prostorskih modelov in nelinearno računsko analizo z uporabo mreže končnih elementov.

Tehnična dokumentacija in statični izračuni se izdelujejo v najbolj razširjenih svetovnih jezikih (ENG in DE) in so skladni z vsemi mednarodnimi certifikati in predpisi za proizvodnjo na vseh kontinentih.