Gradbene konstrukcije

Projektiranje jeklenih konstrukcij

  • Projektiramo jeklene konstrukcije vseh vrst stavb in inženirskih objektov kot so mostovi, tehnološke naprave, različni stolpi, silosi in rezervoarji
  • Izdelamo delavniške načrte za vse vrste jeklenih konstrukcij in naprav z vsemi potrebnimi kosovnicami
  • Izdelamo statične izračune
  • konstrukcije ustrezajo vsem zakonom, predpisom in standardom
Separator